The power of alignment

Pozwól, że
skontaktujemy się z Tobą:


  Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Polityka Prywatności

  Restrukturyzacje

  Oferujemy kompleksowe przygotowanie planów restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców, opierając się na aktualnych przepisach prawa. Obsługa wiąże się także z analizą stanu niewypłacalności, potencjalnych ryzyk i powinności wynikających z przepisów prawa. Jedną z oferowanych usług jest także przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz dobór właściwego postępowania restrukturyzacyjnego. Ponadto, w zależności od sytuacji podmiotu, dopasujemy optymalne rozwiązania przewidziane w przepisach prawa. Wspieramy naszych Klientów w procesach negocjacji z wierzycielami przy zawieraniu ugód, porozumień dotyczących realizacji zobowiązań w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości.

  Upadłość

  Kancelaria Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje Sp. z o.o. doradza we wdrożeniu procedur upadłościowych w przypadku podmiotów już niewypłacalnych, a więc tych, które utraciły już zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Z uwagi na współpracę ze specjalistami w dziedzinie ekonomii.

  Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje Sp. z o.o. z uwagi na fakt, iż jedyny członek zarządu – Marcin Ostaszewski – posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego może być wyznaczana przez Sąd jako organ w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych m.in. jako nadzorca czy zarządca.

  „Błogosławione niech będą pęknięcia, gdyż przepuszczają światło.”

  – Michel Audiard

  Misja

  Postępowanie restrukturyzacyjne nabrało szczególnego znaczenia w tych niełatwych dla przedsiębiorców czasach, kiedy muszą mierzyć się z problemami z zadłużaniem. Restrukturyzacja otwiera drogę do naprawy swojego przedsiębiorstwa, a ponadto daje szansę na kontynuację biznesu bez konieczności upadłości.

  Restrukturyzację można przyrównać do japońskiej sztuki Kintsugi. Sztuka ta, której początki sięgają XVI wieku, polega na upiększaniu potłuczonych naczyń poprzez łączenie ich części za pomocą metali szlachetnych, np. złota. Taka forma naprawy ma więc na celu nie tylko uzdrowienie, ale także upiększenie odnawianego przedmiotu. Sprawne przeprowadzenie restrukturyzacji i wdrożenie środków restrukturyzacyjnych pozwoli osiągnąć właśnie taki efekt.

  Misją naszej kancelarii jest niesienie pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnym położeniu poprzez przeprowadzenie restrukturyzacji ich firm i udoskonalenie biznesu właśnie w taki sposób, jak czyni to technika Kintsugi. Każdy powinien mieć możliwość do pomyłki i porażki ale każdy też powinien móc podnieść się i odbudować swój biznes silniejszy o to doświadczenie. Tak jak japońscy rzemieślnicy dobierający najwłaściwsze kruszce do ulepszenia ceramicznych wyrobów, tak my dobieramy najlepsze rozwiązania prawne dla naszych klientów, aby mogli kontynuować biznes i czerpać siłę z przebytych przeciwności.

  W myśl zasad Kintsugi, zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do zmierzenia się ze swoimi problemami i wykorzystania ich jako okazji do ulepszenia swojego biznesu. Z naszą pomocą jest to możliwe.

  PROKURENT

  Sebastian Mikulewicz

  Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, gospodarczym.

  Absolwent Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Pracę magisterską przygotował pod kierunkiem SSN Tadeusza Szymanka z zakresu problematyki ochrony znaków towarowych. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2012 roku. W 2019 roku ukończył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kierunek: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) z wynikiem bardzo dobrym. W 2019 roku rozpoczął studia Master of Business Administration (MBA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych korporacjach prawniczych, świadczących usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego gdzie zajmował się m.in. licznymi postępowaniami upadłościowymi, bieżącą obsługą spółek handlowych oraz procesami sądowymi. Współpracował przy debiutach spółek giełdowych na GPW oraz New Connect.

  Reprezentuje klientów w toku postępowań upadłościowych, gospodarczych oraz cywilnych zarówno po stornie dłużnika, jak i wierzyciela.

  Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.
  Członek Rady Nadzorczej Bored Games S.A. z siedzibą w Warszawie.
  Fundator i obecnie Członek Rady Fundacji w Fundacji Walki z Wykluczeniem Finansowym i Pomocy Dłużnikom Od Nowa.

  PREZES ZARZĄDU, DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

  Marcin Ostaszewski

  Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, korporacyjnym oraz prawie rynku kapitałowego.

  Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, korporacyjnym oraz prawie rynku kapitałowego.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2015 roku.
  Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 1286).
  W 2019 roku ukończył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kierunek: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) z wynikiem bardzo dobrym. W 2019 roku rozpoczął studia Master of Business Administration (MBA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

  Praktykę zawodową zdobywał w renomowanych Kancelariach świadczących usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego, upadłościowego oraz cywilnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie transakcji, instrumentów finansowych oraz prawa korporacyjnego. Reprezentował Obligatariuszy w ramach postępowań sądowych oraz w relacjach z administratorem zabezpieczeń.

  W ramach swojej praktyki świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom w stanie niewypłacalności lub zagrożonych niewypłacalnością w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Doradza również osobom fizycznym z zakresu prawa gospodarczego oraz upadłości konsumenckiej. Reprezentuje klientów w toku postępowań gospodarczych, cywilnych oraz egzekucyjnych zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela.

  Pełnił ponadto funkcję syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych wobec podmiotów gospodarczych z różnych sektorów oraz w postępowaniach upadłościowych wobec konsumentów, jak również funkcję nadzorcy i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

  Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.
  Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.
  Członek Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
  Przewodniczący Rady Nadzorczej Bored Games S.A. z siedzibą w Warszawie.
  Fundator i obecnie Członek Rady Fundacji w Fundacji Walki z Wykluczeniem Finansowym i Pomocy Dłużnikom Od Nowa.
  Funkcjonuje w obszarze inwestycji oraz doradztwa na rynku kapitałowym. Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect oraz rynku obligacji Catalyst. W 2015 roku spółka uzyskała status Autoryzowanego Doradcy na rynku AeRO ATS w Rumunii.

  adwokat, certyfikowany doradca ASO

  Beata Wiśniewska

  Adwokat wpisana na listę adwokatów czynnie wykonujących zawód przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów odbywając staże w renomowanych Kancelariach, a później także podczas praktyk w sądzie i prokuraturze. W dotychczasowej swojej praktyce przed podjęciem współpracy z Kancelarią pracowała na stanowisku prawnika w dziale procesowym w jednej z warszawskich Kancelarii prawniczych.
  W Kancelarii zajmuje się prawem upadłościowym specjalizując się głównie w postępowaniach upadłościowych podmiotów gospodarczych oraz upadłością konsumencką.
  Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu spółek za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.
  aplikant radcowski

  Aldona Łukowska-Zych

  Absolwentka studiów prawniczych Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pod kierunkiem dr hab. Roberta Gwiazdowskiego napisała pracę magisterska dotyczącą prawa podatkowego pt. „Opodatkowanie leasingu”. W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Prawa Własności Intelektualnej. Od stycznia 2019 roku aplikantka radcowska, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z firmami prawniczymi, Kancelariami adwokatów i radców prawnych, fundacją, a także działem prawnym redakcji portalu internetowego w Warszawie. W działach korporacyjnych i M&A oraz procesowych zajmowała się obsługą prawną zarówno klientów indywidualnych jak i podmiotów prawnych. W swojej praktyce doradzała klientom w zakresie: prawa cywilnego materialnego i procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie, zapłatę, nienależyte wykonanie umowy, zabezpieczenie umowy, roszczenia konsumenckie; prawa własności intelektualnej, w szczególności sprawy o ochronę dóbr osobistych i wizerunku; szeroko pojętego prawa administracyjnego; legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz prawa wyborczego.

  Specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie spółek. Na co dzień obsługuje prawnie upadłych konsumentów oraz podmioty gospodarcze, w zakresie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, zarówno od strony dłużnika, wierzyciela jak i organu postępowania. Dokonuje analizy sytuacji finansowej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców pod kątem zaistnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego. Sporządza projekty dotyczące upadłości i restrukturyzacji oraz czynności likwidacyjnych składników masy upadłości, a także pomaga wierzycielom w odzyskaniu należności od dłużników w zakresie ich działań egzekucyjnych.

  aplikant radcowski

  Karolina Mainka

  Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (pracę magisterską pt: „Społeczna gospodarka rynkowa i jej realizacja w prawie handlowym” napisała pod kierunkiem prof. dra hab. Mirosława Granata).

  W Kancelarii zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym, prawem gospodarczym oraz postępowaniami sądowymi, specjalizując się przede wszystkim w obsłudze podmiotów gospodarczych w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Uczestniczy w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych zarówno od strony organu, jak i dłużnika oraz wierzyciela.

  Doświadczenie w zakresie prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego zdobywała od roku 2019 pracując w Kancelarii adwokata i doradcy restrukturyzacyjnego.

  Interesuje się prawem cywilnym materialnym i procesem cywilnym, prawem gospodarczym oraz prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

  Jest współautorką publikacji z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, m. in. na temat nowelizacji uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, opublikowanego na łamach magazynu Inwestor.

  aplikant radcowski

  Adam Kowala

  Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską nt. nowelizacji Prawa upadłościowego z 2019 roku napisał pod kierunkiem dra Michała Będkowskiego-Kozioła.

  Związany z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym od 2018 roku. Doświadczenie praktyczne zdobywał podczas pracy w Kancelarii adwokata i doradcy restrukturyzacyjnego. W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego.

  aplikant adwokacki

  Malwina Chlebna

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów, pracując w renomowanych Kancelariach adwokackich i radcowskich. Zakres jej praktyki zawodowej obejmuje problematykę prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa nieruchomości. W dotychczasowej praktyce specjalizowała się w kompleksowej obsłudze prawnej spółek deweloperskich oraz prowadzeniu postępowań sądowych.

  W Kancelarii zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym, prawem gospodarczym oraz postępowaniami sądowymi, specjalizując się głównie w obsłudze podmiotów gospodarczych w toku postępowania o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz na etapie postępowania restrukturyzacyjnego.

  Interesuje się prawem cywilnym i procedurą cywilną, prawem gospodarczym oraz prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

  doradca restrukturyzacyjny

  Martyna Antosiewicz-Zając

  Doradca restrukturyzacyjny (numer licencji 1562) i aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zdobywała doświadczenie w międzynarodowych korporacjach specjalizujących się w prawie cywilnym i gospodarczym. Współprowadząca ogólnopolskich szkoleń z prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla firm. Od wielu lat bezpośrednio związana z Kancelariami Radców Prawnych i Adwokatów, gdzie odpowiedzialna jest za obsługę podmiotów gospodarczych, zarówno na etapie polubownym jak i sądowym. Zwolenniczka polubownego rozwiązywania sporów i nowoczesnych technologii. Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Po godzinach dziennikarka działu Prawo dziennika „Rzeczpospolita”.
  asystent prawny

  Dominika Poleszuk

  Ukończone studia wyższe I stopnia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego na kierunku Administracja na Akademii Sztuki Wojennej. Rozpoczęte studia prawnicze w Instytucie Prawa na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
  W kancelarii zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym pod okiem doświadczonych prawników.
  Interesuje się prawem handlowym, upadłościowym i prawem restrukturyzacyjnym.
  asystent prawny

  Anna Nawrocka

  Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od początku studiów prawniczych zdobywała doświadczenie w wiodących kancelariach oferujących obsługę z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa gospodarczego. Rozwijała swoje umiejętności również podczas pracy w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Południe w Warszawie. Interesuje się prawem karnym, procesem karnym oraz prawem gospodarczym. W kancelarii zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym.
  office manager

  Aleksandra Gajcy

  Absolwentka Liceum Ekonomicznego.
  Jest odpowiedzialna za bieżącą obsługę recepcji. Osoba w pełni zaangażowana oraz nastawiona na realizację wyznaczonych celów.
  Zajmuje się sprawami administracyjnymi, biurowymi, finansowymi oraz technicznymi.
  Do Jej zadań należy również dbanie o kontakt z klientami kancelarii.
  asystent prawny

  Wiktoria Denkiewicz

  Studentka IV roku prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od początku studiów zdobywała doświadczenie praktyczne podczas pracy w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu. W trakcie nauki zdobyła certyfikat z egzaminu TOLES Higher, oceniający znajomość prawniczego języka angielskiego. Interesuje się prawem cywilnym, handlowym i restrukturyzacyjnym. W kancelarii zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym pod okiem doświadczonych prawników.

  Partnerzy

  Postępowania

  28 kwietnia 2022

  PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY PIOTR JERZY KLIMASZEWSKI

  28 kwietnia 2022

  ANNA KOWALEWSKA GABINET STOMATOLOGICZNY

  28 kwietnia 2022

  TOMIX Tomasz Wysiadły

  ZOBACZ WSZYSTKIE

  Oddział Warszawa
  ul. Słomińskiego 15 lok. 8
  Warszawa 00-195

  Tel.: (+48) 22 118 27 87
  Tel.: (+48) 508 687 456

  Fax: (+48) 22 404 12 69
  sekretariat@morestrukturyzacje.pl