Postępowania

JAROMIN ADAM INTEGRA

By 28 kwietnia 2022No Comments

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO
Nadzorca układu, którym jest MIKULEWICZ OSTASZEWSKI RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Adam Jaromin prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAROMIN ADAM INTEGRA, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 1 maja 2022 r..
Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:
1. dłużnikiem jest: Adam Jaromin prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAROMIN ADAM INTEGRA;
2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL 75070910896;
3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Lędziny;
4. adres dłużnika to: Hołdunowska 9, 43-143 Lędziny;
5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Lędziny;
6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).