Postępowania

Wiśniewski Paweł prowadzący działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Paweł Wiśniewski w Rozalinie. [BMSiG-54334/2021]

By 22 listopada 2021No Comments

Paweł Wiśniewski prowadzący działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Paweł Wiśniewski, PESEL 70031812617, posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej 8221545498, adres: Rozalin 45, 05-282 Strachówka, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Na nadzorcę układu wyznaczono Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15/8, 00-195 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000843122. Dniem układowym jest dzień 30 sierpnia 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 167/2021 (6312) z dnia 30 sierpnia 2021 r. → Pozycja 55002