Postępowania

Poz. 39536. Obrębski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P. H. U. Prodom Marcin Obrębski w Raciążu. [BMSiG-38437/2021]

By 22 listopada 2021No Comments

Marcin Obrębski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P. H. U. Prodom Marcin Obrębski, PESEL 82063015670, posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej 7742693775, adres: ul. Kościuszki 9, 09-140 Raciąż, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układuw związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Na nadzorcę układu wyznaczono Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15/8, 00-195 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000843122. Dniem układowym jest dzień 15 czerwca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 116/2021 (6261) z dnia 18 czerwca 2021 r. → Pozycja 39536