Postępowania

Janota Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Silesian Investments Jacek Janota w Katowicach. [BMSiG-71132/2021]

By 22 listopada 2021No Comments

Jacek Janota prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Silesian Investments Jacek Janota, PESEL 80090914957, posiadający NIP 6342498644, REGON 240543602, adres: ul. Rysia nr 10 lok. 4, 40-141 Katowice, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).
Na nadzorcę układu wyznaczono Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15/8, 00-195 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000843122.
Dniem układowym jest dzień 15 listopada 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 223/2021 (6368) z dnia 18 listopada 2021 r. → Pozycja 71912