Postępowania

Ejchorst Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Roman Ejchorst „ENDRO” w Tychach. [BMSiG-5113/2021]

By 22 listopada 2021No Comments

Roman Ejchorst prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Roman Ejchorst „ENDRO”, adres: al. marsz. Piłsudskiego nr 17, lok. 23, 43-100 Tychy, NIP 6461144421, REGON 273674698, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Na nadzorcę układu wyznaczono Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15/8, 00-195 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000843122. Dniem układowym jest dzień 21 stycznia 2021 r.