Postępowania

Bohm Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „OSKAR” KRZYSZTOF BOHM w Rumi. [BMSiG-40207/2021]

By 22 listopada 2021No Comments

Krzysztof Bohm prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „OSKAR” KRZYSZTOF BOHM, PESEL 69080801378, posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej 9580027054, adres: ul. Chylońska 10, 84-230 Rumia, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Na nadzorcę układu wyznaczono Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15/8, 00-195 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000843122. Dniem układowym jest dzień 15 czerwca 2021 r.