Postępowania

Anioł Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa „Dubimex” Marek Anioł w Warszawie. [BMSiG-50318/2021]

By 22 listopada 2021No Comments

Marek Anioł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa „Dubimex” Marek Anioł, PESEL 57071500234, posiadający numer identyfikacji podatkowej 7741015694, adres: ul. Tytusa Chałubińskiego, nr 9 lok. 2, 02-004 Warszawa, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Na nadzorcę układu wyznaczono Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15/8, 00-195 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000843122. Dniem układowym jest dzień 1 sierpnia 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 153/2021 (6298) z dnia 10 sierpnia 2021 r. → Pozycja 50988